Strona G?ˇwna Bull Teriery PBGV Kraina Chichˇw Galeria Relacje z wystaw Autorzy zdj?? Linki Wydarzenia Kontakt
 
 
Witam i dzi─?kuj─? za odwiedzenie mojej strony po??wi─?conej Psom, kt??re by??y obecne w moim ??yciu przez ponad 20 lat.┬á

Nazywam si─? Katarzyna Turecka, z Kynologi─? jestem zwi─?zana od 1996 roku, w momencie pojawienia si─? mojej pierwszej Bullterrierki - WENY Ansambl. Od dziecka lubi??am psy i zam─?cza??am moj─? Mam─? oraz napotkane osoby z psami, pytaniami o rasy i imiona. W dzieci??stwie by?? z nami Misiu Ô?? kundelek w typie Peki??czyka, w mi─?dzyczasie pojawi?? si─? te?? znaleziony na ulicy Willy-mieszaniec prawdopodobnie Pinczera. Mia??am wiele dzieci─?cych Ô??marze??Ô?Ł rasowych i wszystkie napotykane psy mia??y by─? moje, ale jako nastolatka zacz─???am powa??niej podchodzi─? do ps??w oraz zg??─?biania ich zachowa??.┬á

Na jednej z krakowskich wystaw ps??w, zobaczy??am pierwszego w ??yciu Bullterriera i to by??o to! By??am wtedy nastolatk─? i moja Mama, powiedzia??a, ??e mog─? zapomnie─? o TAKIM psie, chyba, ??e si─? usamodzielni─?Ô??Musia??am poczeka─? wi─?c jakie?? 6 kolejnych lat. My??l o Bullterrierach by??a silna i tak kt??rego?? dnia, odwiedzi??am krakowski oddzia?? Zwi─?zku Kynologicznego, w starej siedziebie przy ul.Straszewskiego. W sekcji Terrier??w, na tamten czas najliczniejszej osobowo, nie by??o dla mnie miejsca, zacz─???am wi─?c przychodzi─? do sekcji Rottwailer??w - jednoosobowej, czasem dwu. Nie czu??am jednak zupe??nie Ô??klimatuÔ?Ł-cho─? zna??am, lubi??am i spotyka??am m─?dre, zr??wnowa??one Rottwailery po szkoleniach IPO III. Jednak to Terriery roztacza??y aur─?, kt??ra mnie przyci─?ga??a. Przyje??d??a??am wi─?c na wystawy jako widz i mi??o??nik Bullterrier??w, z czasem ju?? jako Asystent Kynologiczny, a w roku 2010 zda??am egzamin s─?dziowski, uzyskuj─?c uprawnienia do oceniania grupy III FCI Ô??Terrier??w. ┬á

W 1996 roku zakupi??am z krakowskiej hodowli Romualada Dzie??yca, pierwsz─? Bullterrierk─? Standardow─? WEN─? Ansambl. Ona wprowadza??a mnie w ras─?, uczy??a, co to znaczy up??r,inteligencja i zabawno??─? Bullterrier??w, Ona zjednywa??a napotykanych psiarzy ze swoimi psami. To by??y czasy, gdzie na kilkugodzinnych spacerach mo??na by??o odpoczywa─?, bez wszechobecnych smartfon??w i bez biegaj─?cych stra??nik??w miejskich,karz─?cych mandatami za szcz─???liwe psy biegaj─?ce luzemÔ?? W 1997 roku, latem, z podwarszawskiej hodowli zakupi??am jednego z pierwszych w Polsce Petit Basset Griffon Vendeena Complement PICASSA (w domu Dustina) i od tego momentu rozpocz─???a si─? moja przygoda z dwiema zupe??nie r????nymi rasami. W domu, PBGV musieli??my si─? uczy─? zupe??nie inaczej ni?? Bullterrier??w. Sami hodowcy Dustina, pomimo du??ego do??wiadczenia kynologicznego, w zasadzie nic nie wiedzieli o tej rasie i nie przekazali ??adnej wiedzy. Doros??ych rodzic??w te?? nam nie pokazano, a wi─?c doros??ego Petita, po raz pierwszy zobaczy??am, w momencie kiedy Dustin dor??s??. Poszukiwania suczki PBGV zaj─???y mi kilka lat, ostatecznie wybra??a??am brytyjsk─? hodowl─? Ô??DebucherÔ?Ł i z pocz─?tkiem 2005 roku przylecia??a do Krakowa Soletrader CHACHACHA AVEC DEBUCHER (Czacza).┬á┬á

Do??wiadczenia z nabyciem obu Petitk??w, nauczy??y mnie, ??e je??li zakup psa, lub jakiegokolwiek zwierz─?cia, to TYLKO z ma??ych hodowli, domowych, blokowych, ale nie z masowych, popularnych zagranic─? i chyba ju?? w Polsce. Nie wszystko co zachodnie, jest warte na??ladowania. Utwierdzi??am si─? w tym podczas pobytu zagranic─?, gdy chcia??am spe??ni─? sobie marzenie kynologiczne. Tak jak przyje??d??a??am, do kilku s??ynnych(!) kenneli z wizytami (niekt??rym odpowiada dr─?czenie zwierz─?t i rekomenduj─? takie miejsca), tak szybko wyje??d??a??am, tylko te ponure obrazy uwi─?zionych ps??w, mam ci─?gle przed oczami.┬á

Pierwszy miot Bullterrier??w Ô??Rewelacja z GalicjiÔ?Ł urodzi?? si─? latem 2000 roku, ze skojarzenia WENY i brytyjskiego WILLBURY SKY EYE of Kilkacabar. Z pierwszego miotu "I" pozosta??a ze mn─? Int.Ch.CH.PL.M??.CH.PL., CH.A, Zwyc.Klubu Austrii 2003, 2004,2006, Zwyc.Klubu SK, Zwyc.Austrii 2003, 2004,2006, Zwyc. Memoria??u Haucka 2004, BIS VETERAN, CH.VETERAN Czech INWAZJA BIELI Rewelacja z Galicji (Isia). Zosta??a zapami─?tana na ringach wystawowych kilku kraj??w (Polski, Austrii, Czech i S??owacji). By??a pierwszym Bullterrierem z polskiej hodowli, kt??ry wygra?? Memoria?? Haucka w historii ca??ej wystawy. Isia to nie by?? tylko Bullterrier, to by??a Isia; Pies jakiego ma si─? tylko raz w ??yciu i trudno o jakiekolwiek por??wnania wobec innych. Nauczy??a mnie jeszcze wi─?cej o rasie, ni?? Jej mama-WENA, a Jej Ô??sz??sty zmys??Ô?Ł, pozosta?? dla mnie nieodkryty do samego ko??ca Jej ??ycia. Porozumienie bez s????w.┬á
U PBGV, podobnie dzia??a?? Dustin, kt??ry zamieszkuj─?c z moj─? Mam─?, przejawia?? dok??adnie ten sam wachlarz zachowa?? wzgl─?dem Mamy.┬á?ü─?cznie, przez 24 lata pod przydomkiem Ô??Rewelacja z GalicjiÔ?Ł, urodzi??o si─? 5 miot??w (2 Bullterrier??w i 3 PBGV).